הסל שלך

הסל שלך ריק

מדיניות בנושא פרטיות

החברה מכבדת את הפרטיות של משתמשי האתר ו/או נכסי הקבוצה ויצרה מדיניות בנושא פרטיות אשר מסבירה את הזכויות והחובות של המשתמשים בנוגע למידע אישי שהמשתמשים מגלים לאתר.

מטרת מדיניות הפרטיות להלן היא להבהיר למשתמשים שעושים שימוש באתר (להלן: "המשתמשים") את המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמשים באתר, המטרות שלשמן החברה אוספת את המידע, איזה מידע נאסף אודות המשתמשים, איזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע וכיצד החברה שומרת את המידע, ומטפלת בו. מסירת המידע לחברה, בין בעל-פה ובין בכתב, תלויה בהסכמתכם וברצונכם ואינה נובעת מחובה חוקית. המידע יישמר במאגרי המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. המידע יישמר במאגרי המידע של החברה לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.
הואיל והשימוש באתר מתבצע בסביבה מקוונת, הינכם מצהירים בזאת כי הובא לידיעתכם כי אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למחשבים ו/או חשיפת המידע שנאגר ברשותם, ולפיכך לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בעניין זה בגין כל נזק, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם לך בעקבות חשיפת המידע האמור.
במסגרת השימוש בתכנים שונים באתר, יתכן ותתבקשו לספק פרטים אישיים כגון שם, כתובת ודואר אלקטרוני. משתמשים שיקלידו את פרטיהם כאמור, נותנים בזאת את הסכמתם המפורשת לקבל חומרי דיוור בגין מבצעים, הטבות וחומרי פרסום מהחברות המנויות בקבוצת ניאופרם וכן להיכלל במאגר המידע שמנהלת קבוצת ניאופרם בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א– 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ולהוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם"). הסכמה מרצון זו כוללת הכללת הפרטים האישיים הנמסרים באמצעות האתר במאגר מידע פנייה שיווקית, שיחות, הודעות, פרסומים וקבלת חומרי דיוור מקבוצת ניאופרם אליך בקשר למוצרי החברות ולהעביר לצדדים שלישיים את המידע למען מתן השירותים וייעול. עוד בשימושך באתר הינך מאשר/ת ומסכימ/ה לקבל דברי דיוור, פניות שיווקיות או דוא"ל (e-mail) אוטומטיות והודעות אלקטרוניות (SMS) פרסומת מכל סוג שהוא מאת ניאושופ ו/או ניאופרם לרבות באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג שיחות, הודעות מסך קצר בהסכמתי ליצירת קשר בשיחה אלקטרונית ו/או פניה שיווקית כדי להעיד על הסכמה לביצוע עסקה כלשהי. מובהר כי תהיו רשאים, בכל עת, לבקש את מחיקת פרטיכם מרשימת התפוצה של ניאופרם וכן תהיו זכאים לעיין במידע שעליכם המוחזק במאגר המידע ולבקש תיקון המידע ו/או מחיקתו. בהתאם להסכמת המשתמש כדין, החברה תהא רשאית לפנות אל אותו משתמש מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות (של מוצרים, שירותים, הטבות וכיו"ב לרבות הגופים המעניקים הטבות במסגרת המועדון דרך החברה ושל גורמים אחרים שיעניקו שירותים או הטבות לחברי המועדון), באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת בכתב בכל עת.
ידוע למשתמש באתר או לנרשם לאתר כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו. כמו כן, החברה תהא רשאית, למטרות המנויות לעיל, להעביר מעת לעת מידע בלתי מזוהה, אנונימי או אגרגטיבי, בנוגע לנרשמים לאתר או משתמשי האתר לכל גורם שיעניק שירותים והטבות לחברי המועדון על פי שיקול דעתה של החברה.
מובהר כי החברה רשאית לעשות שימוש בצדדים שלישיים לשם הפעלת האתר ו/או ביצוע השליחויות ו/או רשימת התפוצה ו/או מועדון לקוחות וכי הנך מסכים להעברת הפרטים המוזמנים על ידך באתר לאותו צד שלישי לשם ביצוע השירות הקשור ברכישה באתר ו/או במועדון הלקוחות ולא תהיה לך כל טענה או תביעה או דרישה מעת החברה בגין העברת הנתונים והמידע כאמור. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין תנאי שימוש אלו לבין פרסומים אחרים כלשהם, יגברו תנאי השימוש האלו לכל דבר ועניין.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטים על מנת לאפשר שימוש בשירותים השונים באתר ו/או לשפר ולהעשיר את התכנים המוצגים באתר ו/או לצורכי משלוח דוגמיות של המוצרים להתנסות. כמו-כן, החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים אלו, בין בעצמה ובין ע”י מי מטעמה, לצרכים מסחריים, פרסומיים, סטטיסטיים ושיווקיים שונים, ואולם שימוש כזה יתבסס על המידע כמקשה אחת וללא התייחסות פרטנית למידע הקשור למשתמש/ת מסויימ/ת. השימוש בפרטים אלו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין. החברה לא תעביר את פרטיהם של משתמשים באתר לצדדים שלישיים כלשהם, למעט במקרים המפורטים להלן:
א. במידה והחברה תמכור או תעביר את פעילות האתר לתאגיד אחר ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתר לתאגיד אחר, יהיה ניתן להעביר לאותו תאגיד פרטי משתמש ומידע שנאגר אודותיו באתר, ובלבד שאותו תאגיד יקבל על עצמו את הוראות סעיפי פרטיות המשתמשים שבתנאי השימוש;
ב. אם נעשה שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
ג. אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי או הוראת רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי;
ד. בכל מחלוקת או הליכים משפטיים, במידה ויתנהלו, בין משתמש לבין החברה;
ה. במקרה של רכישת מוצרים ו/או שירותים מצדדים שלישיים המציעים למכירה באתר, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש לשם השלמת תהליך הרכישה.
ו. הרשמה למועדון הלקוחות באמצעות אתרים חיצוניים לאתר.
השימוש בשירותים של צדדים שלישיים, היכולים לכלול גם אלו של Analytics Google ו-Analytics Adobi– כפוף למדיניות הגנת הפרטיות של אותם צדדים שלישיים ולכן על המשתמש לעיין בהוראות מדיניות הפרטיות של הצדדים השלישיים כאמור לעיל.

בנוסף, החברה עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים "קוקיס" - (Cookies) קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים ולשפר את חווית השימוש באתר. כך למשל, הקוקיס מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורך הבא, או מזהים מתכונים מועדפים עליך על מנת להציג לך המלצות וטיפים המתאימים לך.
אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה"קוקיס", תוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך. בכל עת, באפשרותך למחוק את קובצי הקוקיס, גם אם נשמרו אצלך. מוצע לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.
ניהול האתר והרכישות בו נעשה באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב, שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול האתר והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לבחרה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות, מלחמות, פיגועי טרור או פגעי מזג אוויר, ולרוכשים באתר לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות כל הטבה וכל הקשור בה.

מדוע החברה אוספת את המידע והשימוש שהחברה מבצעת במידע ("המטרות") 

החברה אוספת מידע לצורך המטרות הבאות – כולן או חלקן, ככל שרלוונטי:

א. לשם הענקת שירותים או מוצרים המוצעים על ידי החברה;

ב. לשם זיהוי בעת פנייתך לחברה באמצעות האתר ובאמצעים טכנולוגיים אחרים;

ג. לשם ביצוע פעולות באמצעות האתר;

ד. לשם פיתוח האתר ושיפור חוויית המשתמש באתר;

ה. לשם תפעול של האתר, ובכלל זה מתן תמיכה וטיפול בבקשות ותלונות של המשתמשים;

ו. לשם שיפור איכות השירותים שמספקת החברה;

ז. לשם יצירת קשר;

ח. לשם ניתוח, מחקר, בקרה ועריכת סטטיסטיקות;

ט. לשם עריכת סקרים בקרב המשתמשים;

י. לשם התאמת מידע שיוצג בפני המשתמשים;

יא. לשם משלוח של פניות, לרבות פניות בדיוור ישיר, ובין היתר דברי פרסומת, מידע על מוצרים

ושירותים של החברה ומי מטעמה, הטבות ועוד.

יב. לשם התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות נגד החברה ומי מטעמה וכן נגד צדדים שלישיים;

יג. לשם אכיפה של הוראות תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זו;

יד. לשם עמידה בהוראות כל דין;

טו. לכל מטרה נוספת המפורטת במדיניות הגנת פרטיות זו ובתנאי השימוש.

 

העברה של המידע

א. המידע יכול שיימסר לצדדים שלישיים בהתאם לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות.

ב. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד, שאינו חורג מהמטרות שלשמן

מועבר המידע, ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

ג. החברה רשאית להעביר את המידע, או כל חלק ממנו, לצדדים שלישיים, בהתקיים אחד או יותר

מהמקרים הבאים:

  1. חברות בקבוצת ניאופרם.
  2. נותני שירותים חיצוניים, לדוגמה שירותי תמיכה ואחסון, שירותי הדפסות, שרותי

עריכת דין ויועצים מקצועיים שונים, שירותי מערכות טכנולוגיות ומידע (IT), שירותי דואר, פרסום, שיווק, מחקר שוק ואנליזות, בנקים ומוסדות פיננסיים, חברות ביטוח, ספקי ניהול מסמכים ורשומות וכן נותני שירותים שונים ונוספים אשר מעניקים שירותים בקשר עם פעילות החברה.

  1. רשויות ממשלתיות או ציבוריות, לרבות הוצאה לפועל, בתי משפט, רשויות אכיפת החוק, רשויות המס, רשויות חקירה וכן צדדים שלישיים להליכים משפטיים והיועצים שלהם, לרבות עורכי דין, רואי החשבון, מנהלי כספים ועוד.
  2. אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את המידע, או את פרטי המשתמש, או בהתאם להוראות כל דין.
  3. בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם, בין המשתמש/ת או מי מטעמו/ה לבין החברה או מי מטעמה.
  4. במקרה של העברה ו/או מכירה ו/או המחאה ו/או רכישה, של החברה ו/או נכסיה ו/או כל חלק מהם, בתמורה או שלא בתמורה, בין היתר במקרים אשר במסגרתם תועבר הבעלות באתר ו/או בתכניו, כולם או חלקם, לצדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, במקרה של מיזוג החברה ו/או פעילותה עם צדדים שלישיים, ולרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, במקרים של שינוי שליטה, מלא או חלקי, בחברה.
  5. בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמשים או לצד שלישי כלשהו.

ד. לידיעתך, ייתכן שהחברה תעביר את המידע או כל חלק ממנו לחברות הנמנות עם קבוצת

ניאופרם ו/או לחברות הפצה ו/או ליצרן המוצרים, ואף לאלו אשר ממוקמות במדינות או בתחומי שיפוט אחרים. לפיכך, יכול שהמידע יועבר למדינות בהן רמת ההגנה על הזכות לפרטיות תהא שונה מרמת ההגנה הניתנת לזכות הפרטיות בהתאם להוראות הדין הישראלי. באמצעות שימוש באתר או על ידי מסירת מידע לחברה, הינך מסכימ/ה לאיסוף, לשמירה, לעיבוד ולהעברת המידע כמפורט במדיניות הגנת פרטיות זו.

 

אבטחת מידע והגבלת אחריות

א. החברה נוקטת באמצעים בעניין פרטיות ואבטחת מידע בהתאם לסטנדרטים המקובלים. כידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין, ובכל עת שבה משתמשים מוסרים מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמשים עושים זאת בהסכמה מלאה ובכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו.

ב. החברה לא תישא בכל חבות, והיא פטורה מכל אחריות, בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי, בכל הקשור והנוגע לשימוש באתר ו/או העברת המידע לחברה ו/או לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לבחרה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות, מלחמות, פיגועי טרור או פגעי מזג אוויר, ולרוכשים באתר לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות כל הטבה וכל הקשור בה.

תקופת החזקה של המידע

א. החברה תשמור את המידע לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות הגנת פרטיות זו, אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

זכות עיון ותיקון המידע

א. הינך זכאי/ת לעיין במידע שהחברה שומרת אודותיך ולבקש למחוקו או לתקן את המידע שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, והכל בהתאם להוראות הדין.

ב. ככל שברצונך לעשות כן, אנא צור/צרי עימנו קשר, בהתאם לפרטי התקשרות המופיעים באתר.

 

מידע על אנשים אחרים

א. אם המשתמשים יספקו מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתם וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמשים לעשות אך ורק לאחר: (א) שהמשתמשים עדכנו את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (ב) לאחר שקיבלו הסכמה חוקית הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי, בהתאם למדיניות זו, ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש. אין לספק מידע לגבי משתמשים אחרים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם והחברה לא תישא באחריות כלשהי באם משתמש מסר פרטים לגבי פריטים אחרים ללא ידיעתם ואישורכם לכך. 
אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

  • חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.
  • בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו.
  • שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

החברה תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.