הסל שלך

הסל שלך ריק

תקנון
מבצע "בייביסיטר" – חיתולים לחצי שנה מתנה" – 2024
מבוא

ניאושופ שיווק והפצה בע"מ ("החברה" או "עורכת הפעילות" והכל לפי סעיף ההגדרות ולפי הקשר) תערוך מבצע למשתתפים אשר ירשמו לרשימת התפוצה באמצעות לינק / קוד הכלול בדף המבצע ו/או באתרים הנבחרים המפורטים דלהלן, וישלימו מענה לשאלת ידע כללי על המותג. במהלך תקופת המבצע יחולק בכל חודש פרס אחד בין המשתתפים אשר ישלימו הליך הרשמה כנדרש ואשר יענו נכון על שאלת המבצע, והכל בכפוף ובהתאם לתקנון ולכללים המפורטים להלן.

ההרשמה ו/או ההשתתפות במבצע מהווה אישור מצד המשתתף כי הוא קרא את תנאי תקנון זה, מסכים לעמוד בתנאי תקנון זה על כל חלקיו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי החברה ומאשר כי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את עובדיהם ו/או נציגיהם מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הפעילות ו/או כל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות הנגרמת עקב הפעילות ו/או שימוש במוצר כלשהו ו/או הפרס ו/או השתתפותו במבצע.

1. הגדרות
בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצדם:
"ניאושופ שיווק והפצה בע"מ" או "עורכת הפעילות" או "החברה"
ניאושופ שיווק והפצה בע"מ, ח.פ. 514918333, מרחוב השילוח 6, פתח תקווה 4951439, ישראל.

"המבצע" או "הפעילות" משתתפים אשר ישלימו הליך הרשמה לרשימת מועדון לקוחות ורשימת התפוצה של בייביסיטר באמצעות קוד QR המופיע על האריזה או הגלויה או באמצעות לינק הנמצא באחד מערוצי הפרסום של המותג ולאחר מכן יענו על שאלת ידע כללי על המותג במהלך תקופת המבצע. בכל חודש במהלך תקופת המבצע יבחר זוכה אחד שתשובתו הייתה הקרובה ביותר למענה הנכון על שאלת הידע הכללי. משתתף יידרש להירשם למבצע לפי תנאי תקנון זה, למסור פרטים מזהים, לתת הסכמתו לתנאי הפעילות, לרבות תקנון זה ולענות על שאלת הידע.

"המשתתף" או "גולש"
אדם, למעט תאגיד, שהנו תושב או אזרח ישראל, או בעל היתר שהייה חוקית בישראל, מגיל 18 ומעלה, העומד בכל ומלוא תנאי תקנון המבצע.

"דף המבצע" אתר האינטרנט של המבצע, שכתובתו https://neopharmisrael.com/cmp/pages/babysitter-hatavot
או אתר "מיניסייט" ינוהל ע"י עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה עבור המבצע, ובאמצעותו ניתן במהלך תקופת המבצע (כהגדרת מונח זה להלן), להשתתף במבצע.

"דף המותג"
אתר האינטרנט של מותג "בייביסיטר", שכתובתו: www.baby-sitter.co.il

"תקופת הפעילות"
המבצע יתבצע החל 10.06.2024 ועד 31.12.2024 בשעה 23:59.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל ו/או להשהות ו/או להפסיק ו/או לשנות את מועדי הפעילות, לרבות הזכות להפסיק את הפעילות טרם המועד הסופי שנקבע או להאריך את תקופת הפעילות. כמו כן, שומרת החברה לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות, מכל סיבה שהיא. החברה רשאית בכל עת, להודיע על שינוי או הפסקה כאמור, שתפורסם על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בדף המבצע ו/או בכל מדיה בה פורסם לציבור מידע אודות הפעילות, והחברה /או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יחויבו בכל חובה שהיא בגין החלטתם כאמור.


"הפרס"
הפרס הינו 18 חבילות של חיתולי בייביסיטר שישלחו במשלוח אחד לבית הזוכה, השווה לפי הערכת החברה באספקה של כחצי שנה של חיתולי בייביסיטר. לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, לגרוע, להחליף ו/או לשנות את הפרס, ולהציע במקומו פרס חלופי שהינו, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה בתחרות לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה או כנגד מי מטעמה.

"התקנון" או
"תקנון המבצע" תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן. הוראות תקנון זה יהיו ניתנות לעדכון בכל עת במהלך תקופת המבצע ולאחריה על ידי החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שמצוי במשרדי החברה.
2. כללי
2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בדף המבצע ו/או באתרים הנבחרים ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם עורכת הפעילות בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2. תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך המבצע יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין לעיון וקריאה במשרדי החברה או דרך דף המבצע. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן ביותר שפורסם כאמור, והמשתתף ו/או אדם אחר מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה בנושא אף אם הסתמך על נוסח קודם.
2.3. לא ניתן לערער על כל עניין הנוגע למבצע, וקביעת עורכת הפעילות בכל עניין הקשור במבצע תהא סופית, מוחלטת, בלתי ניתנת לערעור ולא יבוא אחריה דבר.
2.4. השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד, ואולם מובהר כי האמור בו מתייחס במידה שווה הן לנשים והן לגברים. השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.
2.5. כותרות הסעיפים הינן לצורכי נוחיות לבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
3. ההשתתפות במבצע
3.1. על כל משתתף לקרוא בעיון את תקנון זה, אשר בהשתתפותו בפעילות והירשמותו הוא מאשר כי קרא בו וכי הוא מסכים לכל תנאיו, כי גילו 18 שנים ומעלה, וכן כי הוא מאשר לעורכת הפעילות לעשות שימוש בפרטים ובמידע שימסור במסגרת הרשמתו לפעילות, הכל בהתאם לאמור בתקנון זה. ההשתתפות בפעילות ועצם ההרשמה אליה מהווה אישור מצד המשתתף (כהגדרתו לעיל) כי הוא מסכים לאמור בתנאי תקנון זה על כל חלקיו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
3.2. אופן השתתפות בפעילות תעשה באופן הבא: משתתף המעוניין להשתתף בפעילות במהלך תקופת הפעילות ואשר רכש ו/או קיבל מארז התנסות של חיתולי ניו בורן של בייביסיטר במהלך תקופת המבצע עם מדבקה מותאמת לפעילות שנמצאת על גבי האריזה, ייכנס לדף המבצע באמצעות סריקת קוד הQR המופיע על האריזה/גלויה או מלינק באחד מערוצי הפרסום של המותג ויבצע הרשמה לפעילות, במסגרתה יידרש להסכים לקבלת חומרי דיוור ופרסום וכן למסור פרטים, לרבות אלה: שם מלא, כתובת מגורים, מס' טלפון ליצירת קשר עם המשתתף, כתובת אימייל ליצירת קשר עם המשתתף, תאריך לידת הילד (או תאריך לידה משוער), וכל פרט אחר שהחברה תבקש לפי שיקול דעתה, והכל כפי שיפורט בדף המבצע. ביצוע ההרשמה כמוה כאישור תנאי הפעילות בכפוף לתקנון. 'הרשמה' הינה מילוי כהלכה של כלל הפרטים בדף המבצע על ידי המשתתף, לרבות אישור קבלת חומרים פרסומיים ומענה על שאלת ידע לגבי המותג והכל כפי שמופיע בדף המבצע, בכפוף לתקנון זה ואלה המופיעים בדף המבצע.
3.3. מובהר, כי אפשרות הזכייה הינה רק בגין אותו חודש הרשמה שביצע המשתתף. והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון.
יובהר, כי שאלת הידע הכללי תבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה וזאת ממאגר שאלות באופן אקראי ולמשתתף לא יהיו כל טענות ו/או תביעות לגבי קושי ו/או תוכן השאלה שנשאל או שמשתתפים אחרים נשאלו.
3.4. ניתן לבצע הרשמה אחת בלבד בדף המבצע תחת אותו בית אב ו/או שם ו/או מספר טלפון ו/או כתובת אימייל ו/או כתובת מגורים, אך מובהר כי לחברה מוקנה שיקול הדעת לפסול הרשמות למבצע אשר כוללות פרטים דומים שהוזנו בהרשמות אחרות למבצע על מנת למנוע השתתפות של אותו משתתף או קרוביו באותו החודש על ידי מספר הרשמות שונות עם פרטים שונים. החברה רשאית לפסול כל משתתף אשר ביצע הרשמה יותר מפעם אחת ו/או בשם אדם אחר ו/או בשם אדם אחר אך עם פרט מידע אחר זהה ו/או עם פרטים חסרים ו/או מטעים.
3.5. כל משתתף ובית אב יוגבל לקבלת אריזת התנסות יחידה ולהשתתפות חד-פעמית במבצע, ומשכך החברה רשאית לפסול השתתפותו של משתתף שחרג מהגבלה זו ולכן ניתן לזכות בפרס אחד בלבד למשתתף ולבית אב בכל תקופת המבצע. משכך, משתתף שזכה בפרס לא יוכל להמשיך ולהשתתף בפעילות בתקופה לאחר מכן ולא יהיה רשאי לקבל פרס נוסף.
3.6. "חודש הרשמה" הינו מהיום הראשון של חודש נקוב ועד היום האחרון של אותו חודש נקוב עד השעה 23:59.
3.7. במקרה של תקלה ו/או אירוע שאינו מאפשר את השלמת הליך ההרשמה ניתן לקבל תמיכה במספר טלפון: 1-800-801-515 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00 ו/או במייל babysitter@dpl.co.il.
הערות:
משתתף שהזין פרטים בהרשמה ולא השיב על השאלה יהיה מנוע מהשתתפות במבצע וכן מלבצע הרשמה נוספת. בנוסף, כל הרשמה מקנה אפשרות זכיה רק באותו חודש בו בוצעה ההרשמה.
3.8. ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי החברה וקרוביהם.
3.9. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור לזמן ביצוע השלמת הרישום ו/או למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לתוצאות המבצע, ולא תישמע מצד משתתף ו/או כל אדם אחר כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר עם המבצע.
4. זכיה בפרס
4.1. במסגרת מבצע זה יזכה מדי חודש זוכה אחד מבין המשתתפים, אשר ענה בצורה המלאה והנכונה ביותר (התשובה הקרובה ביותר לתשובה הנכונה) על שאלת המבצע שהופנתה אליו בסיומו של הליך ההרשמה בדף פעילות. בחירת הזוכה וקביעת התשובה הנכונה ביותר מותנות לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
4.2. אם שני משתתפים או יותר בחודש הרשמה נותנים תשובה נכונה באותה המידה לשאלת הידע (או בהעדר משתתף שנתן את התשובה הנכונה, המשתתפים שענו את התשובות הקרובות לתשובה הנכונה באותה מידה) – אז מי מביניהם שענה בזמן המוקדם יותר בחודש ההרשמה יזכה בפרס.
4.3. על אף האמור לעיל, במידה שבחודש מבין החודשים שבתקופת הפעילות, מלבד החודש האחרון, מספר המשתתפים יפחת מ500 משתתפים (או מספר אחר לפי שיקול דעתה החברה) שנרשמו כהלכה לפי תקנון זה אזי יועברו משתתפים אלו להשתתפות בחודש העוקב.
4.4. בתום כל חודש, תודיע החברה לזוכה על זכייתו בפרס. תוך שבעה ימי עסקים לאחר תום כל חודש במהלך תקופת המבצע תינתן לזוכה הודעה על זכייתו על ידי מנהלת הפעילות ו/או מי מטעמה באמצעות מספר הטלפון שמסר במהלך ההרשמה (בין אם על ידי התקשרות לטלפון שהשאיר ובין אם בשליחת הודעת (SMS, או בהודעת אימייל לכתובת האימייל שנמסרה במהלך ההרשמה (אם נמסרה) במסגרתה יובא לידיעת המשתתף דבר זכייתו. יובהר כי בהשתתפותו במבצע, מסכים המשתתף לקבלת הודעה כאמור. הפרס (השובר הדיגיטלי) יישלח לזוכה במסרון או באופן אלקטרוני אחר.
4.5. הזוכה יתבקש ליצור קשר עם נציג מנהלת הפעילות בהתאם לפרטים שימסרו להם בהודעה שתועבר אליהם ישירות, וזאת תוך 7 ימי עסקים.
4.6. זוכה שלא יצור קשר כאמור תוך 7 ימי עסקים מהמועד בו ניתנה לו הודעה על זכייתו (הודעה תחשב גם שלושה ניסיונות ליצור עמו קשר טלפוני במרווחים של לפחות 12 שעות בין שיחה לשיחה) יאבד את זכייתו ולא תהיה לו טענה כלשהי כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. עורכת הפעילות תפנה במקרה כזה לזוכה אחר לאותו חודש הרשמה בהתאם למנגנון בחירת הזוכה שתואר לעיל. תיעוד אצל עורכת הפעילות לגבי מתן הודעות / שיחות למשתתף תהווה ראייה מכרעת בכל הקשור והנוגע לנושא ולא תישמע מצד משתתף ו/או כל אדם אחר כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר עם המבצע.
4.7. קבלת הפרס: לאחר שיאומתו פרטי הזוכה, ובדיקת התאמה לתקנון זה, תמציא עורכת הפעילות לזוכה את הפרס באמצעות משלוח אחד שיכיל את כל 18 החבילות.
4.8. ככל שזוכה נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או קיים חשד כי מועמדותו לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית) ו/או כי אינו מעוניין לקבל את הפרס ו/או במידה וזוכה לא אותר ו/או נפסל ו/או בוטלה זכות השתתפותו בפעילות ו/או לא יצר קשר עם עורכת הפעילות לאחר שניתנה לו הודעה בדבר זכייתו, כאמור לעיל, ו/או מכל סיבה אחרת – עורכת הפעילות תפנה במקרה כזה לזוכה או לזוכה אחר לאותו יום הרשמה בהתאם למנגנון בחירת הזוכה שתואר לעיל.
4.9. במידה והזוכה יודיע לחברה בכל עת כי לא יוכל לקבל ו/או לממש את הפרס או באם החברה עשתה ניסיונות לאתר את הזוכה לפי הפרטים שהזין באתר ללא הצלחה, תהא החברה רשאית להעביר את הפרס לבא אחריו.

4.10. מובהר, כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל ו/או לא קיבל את הפרס מהסיבות שפורטו לעיל, לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא ולא תעמוד לו בגין כך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
4.11. משתתף שיזין פרטים שגויים ו/או חסרים לאורם לא ניתן יהיה לספק לו את הפרס, לרבות כתובת דוא"ל או כתובת מגורים ו/או מספר טלפון ליצירת קשר לא יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ולא יהיה זכאי לקבלת הפרס גם אם ישלים את הפרטים לאחר שחלף מועד המבצע.
4.12. הפרס אינו ניתן לזיכוי ולא יחולו לגביו הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. הפרס אינו ניתן להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל מתנה ו/או מוצר אחר, והמשתתף לא יוכל להעלות טענה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כי סוג המתנה אינו מתאים לצרכיו ו/או למינו ו/או בשל כל סיבה אחרת.
4.13. החברה רשאית לבקש מהזוכה לחתום, לפי דרישת עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, על טופס המצורף כנספח א' לתקנון זה. יודגש, כי במקרה של דרישה כאמור, ככל שהמועמד לזכייה בפרס יסרב לחתום על הצהרת הזוכה מכל סיבה שהיא ו/או לא יעביר את ההצהרה כשהיא חתומה על ידו תוך שלושה ימי עסקים מהמועד בו נוצר עימו קשר ו/או מהמועד בו נשלחה לו הודעה בדבר זכייתו, ייפסל ולא יהיה זכאי עוד לקבל את הפרס וגם לא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כך.
4.14. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור להרשמה ו/או לתוצאות הפעילות ו/או לכל פעולה שהיא במסגרת הפעילות, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר עם הפעילות.
5. ויתור ופטור מאחריות
5.1. למען הסר ספק מודגש בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על אי הצלחה של משתתף בפעילות להשתתף בפעילות בנסיבות בהם אותו משתתף בפעילות נחסם לשירותים (ו/או חלקם), בידיעתו או שלא בידיעתו, ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן המשתתף בפעילות השתתפות כאמור ואינה אחראית בשום אופן על השלמת הפעולות באתרים הנבחרים.
5.2. ניהול המבצע נעשה באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב ו/או אתר אינטרנט וכו' (להלן: "המערכות"), שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול המבצע והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכוח עליון כדוגמת שביתות, מלחמות, פיגועי טרור, פגעי מזג אוויר וכל סיבה אחרת שאיננה בהשפעת החברה ו/או תחת שליטת החברה, ולמשתתף בפעילות לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות המבצע, תוצאותיו וכל הקשור בו.
5.3. במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של המבצע לחברה יהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או להאריך או לבצע כל פעולה בקשר לפעילות.
5.4. כל הזכויות בקשר עם הפעילות ו/או בהתייחס למותג בייביסיטר, לרבות כל זכות קניין רוחני, סימנים מסחריים, עיצובים, מדגמים, פטנטים וכיוצ"ב בקשר עם המבצע תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה.
5.5. בהשתתפותו, מצהיר המשתתף במבצע באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי, כי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם הפעילות ו/או שימוש או הפעלת הפרס ו/או תביעות צד שלישי בנוגע להפרת קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים (לרבות, אך לא רק, דרך קביעתה וכן שימוש במוצר מסוים ו/או מותג של החברה ו/או בקשר לתוכן המועלה על ידי המשתתף), וכי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה, ספקיה ומי מטעמה בקשר עם המבצע.
5.6. השתתפות במבצע, על כל שלביו, תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות, מכוח כל עילה משפטית שהיא, לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא שייגרם למי ממשתתפי המבצע ו/או לצד ג' כלשהו, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים מחמת תאונות, מחלות, פציעות, גניבות, אובדן של כל נכס, עוגמת נפש ו/או לכל החלטה ופעולה אשר יקבל ו/או יעשה המשתתף בקשר עם השתתפותו במבצע וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתתף בלבד.
5.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב המשתתף/ים כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), תאונה אווירית, שביתה, עיצומים, פיגועים, אסונות טבע וכל מקרה אחר שאיננו בשליטת החברה, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
5.8. אין באמור בפרסומיה של החברה באינטרנט ו/או בכל אמצעי פרסום ו/או מדיה אחרים העומדים לרשותה, כדי ללמד ו/או להקנות למשתתפים במבצע ו/או למי מטעמם כל זכות ו/או טענה כלפי החברה בעניין טעות ו/או הטעיה ו/או הצגת מצגים, ואין בהם כדי להקנות למשתתפים בפעילות ו/או למי מטעמם כל זכות שיפוי ו/או פיצוי ובהסכמה לתקנון זה המשתתפים ו/או כל אדם אחר מוותרים על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
5.9. בכל מקרה בו תחשוד עורכת הפעילות כי משתתף מסוים פועל ו/או פעל שלא על פי כללי המבצע, לרבות (אך מבלי למעט) ברמאות, תחבולה, פריצה, אמצעים או דרכים שאינם כשרים לדעת עורכת הפעילות, היא תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול את המשתתף, ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בקשר לכך.

6. פרסום ושימוש בנתונים
החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לעשות כל שימוש שהוא בנתונים ובכל הפרטים האחרים הקשורים בפעילות (להלן בסעיף זה – "הנתונים"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק, פרסומם בעמוד של בייביסיטר ובכל אמצעי תקשורת שהם. עצם ההשתתפות ו/או ההרשמה לפעילות מהווה הסכמת המשתתפים, כי ניתן יהיה, על פי שקול דעתה הבלעדי של החברה, להשתמש בנתונים כאמור ולפרסמם ללא הגבלת זמן, לכל צורך, לרבות לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או יחסי ציבור, ולרבות אך לא רק בקשר לחברה ו/או לפעילות או לפעילויות הבאות וזאת מבלי שהמשתתף יהיה זכאי לכל תמורה, תמלוגים ו/או זכות אחרת כלשהי, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. לא יהיה בכל פעולה על פי סעיף זה לעיל כדי להוות פגיעה בפרטיות.

7. דף המבצע
7.1. כל משתמש באשר הוא (לעניין תקנון זה, "משתמש" הוא כל אדם אשר נכנס לדף המבצע בכל צורה שהיא) שנכנס לדף המבצע מתחייב ומקבל על עצמו את תנאי השימוש בדף המבצע לרבות:
7.1.1. להשתמש בדף המבצע בצורה סבירה, בדרך מקובלת ובתום לב.
7.1.2. לפעול בהתאם להוראות התקנון זה ו/או הוראות החברה, ובכפוף לכל דין, ומודע לכך שעצם כניסתו לדף המבצע מהווה הסכמה מלאה לאמור בתקנון זה, ולכל תקנון אחר החל על דף המבצע.
7.1.3. באופן בלתי חוזר שלא לעשות כל שימוש מכל מין וסוג שהוא ללא הסכמה בכתב ומראש מהחברה, במידע המצוי בדף המבצע ובתכניו, לרבות אך לא רק: העתקה קבועה, העתקה ארעית, פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, צילום, העמדה לרשות הציבור, שימוש מסחרי (בין בתמורה ובין ללא תמורה) ו/או למטרות רווח ו/או שימוש שיש בו פגיעה מכל סוג בזכויות החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה ועל פי כל דין.
7.1.4. כי הוא מודע לכך שדף המבצע כפוף להגבלות קניין רוחני ולזכויות יוצרים ומתחייב שלא להפר את זכויות הקניין של החברה ו/או מי מטעמה.
7.1.5. שלא להשתמש במידע המפורסם בדף המבצע לצורך הצגתו במדיה כלשהי ו/או ברשת האינטרנט, ללא הסכמה בכתב ומראש מאת החברה.
7.1.6. כי הפרת אי אילו מהוראות התקנון יזכו את החברה בפיצויים בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף שנגרם לחברה כתוצאה מפעילות ו/או התנהגות המשתמש הנוגדת את הוראות התקנון וכל דין.
7.1.7. כי הוא מודע ומסכים לכך שחרף העובדה שהחברה פועלת ונוקטת בכל המאמצים הסבירים בכדי להציג בדף המבצע או דרכו מידע מדויק ו/או עכשווי ו/או מהימן ככל הניתן, החברה אינה ולא תהיה אחראית לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע בדף המבצע, והסתמכות על כל תוכן המוצג בדף המבצע או דרכו הינה באחריותו המלאה ואין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
7.1.8. כי השימוש שיעשה בדף המבצע ובתכניו הינן למטרות פרטיות ואישיות בלבד ובהתאם לאמור בתקנון זה, בדף מדיניות הפרטיות המופיע בדף המבצע ובכפוף לכל דין.
7.1.9. כל פעולה ו/או החלטה ו/או הסתמכות שנעשית על-ידי המשתמש כתוצאה משימושו בדף המבצע ו/או בהתבסס על תכניו נעשית לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש ובאחריותו הבלעדית בלבד ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בשל כך ובכל אופן החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים בקשר למידע המוצג ו/או פורט באתר.
8. הצהרות והתחייבויות המשתתף
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב, כי:
8.1. כל הפרטים שמסר במסגרת השתתפותו בפעילות הינם נכונים ומדויקים.
8.2. קביעת הזוכה בפרס הינה בהתאם לממצאי מערכות עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה והיא תהא סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור. רישומים ו/או תיעודים אצל עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ובמערכותיהם יהוו ראייה מכרעת לגבי כל מידע ו/או נתון הקשורים לפעילות זו והוא מוותר על כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל.
8.3. יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין של המשתתף ולרבות בשל הפרת תקנון זה.
9. הגנה על פרטיות והסכמה לקבלת חומרי דיוור
9.1. משתתפים שיקלידו את פרטיהם כאמור, נותנים בזאת את הסכמתם המפורשת לקבל חומרי דיוור בגין מבצעים, הטבות וחומרי פרסום מהחברה וכן מחברות המנויות בקבוצת ניאופרם וכן להיכלל במאגר המידע שמנהלת קבוצת ניאופרם בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.
9.2. לאור הסכמה זו קבוצת ניאופרם תשלח אליכם הטבות, מבצעים, חומר מקצועי, עדכונים, הודעות והצעות שונות. אם וככל שתמסור מידע אישי מכל סוג שהוא, מידע זה יישמר במאגרי המידע הרשומים של קבוצת ניאופרם לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עמך, לצרכים תפעוליים, שיווקיים או סטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור לצורך מימוש מטרות אלו וכן למתן שירות ועידוד נאמנות לקוחות החברה ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק.
9.3. דע לך כי אינך נדרש על-פי חוק למסור מידע לחברה, וכי העברת מידע על ידך לחברה נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא. מובהר כי תהיה רשאי, בכל עת, לבקש את מחיקת פרטיך מרשימת התפוצה וכן תהיה זכאי לעיין במידע עליך המוחזק במאגר המידע ולבקש תיקון המידע ו/או מחיקתו.
9.4. מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל, המשתתף במבצע נותן בזאת הסכמתו, כי החברה רשאית:
9.4.1. להעביר פרטי המשתתף במבצע לאחר, על פי סמכות שבדין;
9.4.2. לפעול לפי שיקול דעתה כדי להגן על האינטרסים של החברה ו/או משתתפים אחרים במבצע;
9.4.3. לעשות שימוש בפרטים לכל מטרה סבירה אחרת, העולה באופן ישיר או מפורש, מתנאי תקנון זה.
9.5. מבלי לפגוע באמור בתקנון זה לעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים שאינן חברות בקבוצת ניאופרם ו/או צדדים שלישיים הנדרשים לשם מתן השירות ו/או במסגרת הפעילות, את פרטיו האישיים של משתתף בפעילות, אלא במקרים המפורטים להלן:
9.5.1. לגופים וצדדים שפרטי המשתתף נדרשים לשם קיום עריכת המבצע ו/או מתן הפרס, כגון: חברות קשורות בקבוצת ניאופרם ו/או קבלני משנה וספקים ונותני שירות ו/או בנקים ו/או דואר ישראל ו/או שליחים וכיו"ב רשויות מוסמכות.
9.5.2. במקרה של הפרת תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויותיה של החברה.
9.5.3. ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לחברה לעשות כן.
9.5.4. בכל מקרה שלדעת החברה חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש המשתתפים ו/או צד שלישי.
9.5.5. להעביר את פרטי המידע לכל אחת מחברות קבוצת ניאופרם למשלוח חומרי דיוור למוצרי קבוצת ניאופרם.
9.5.6. לחברות אחרות לשם עיבוד נתונים אגרגטיביים לשיפור יעילות השיווק והמכירה.
9.5.7. בכל מקרה שהעברת המידע נדרש לצורך השלמת הפעילות בהתאם לתקנון ולרבות מתן הודעות למשתתף הקשורות למבצע ו/או מתן המתנה ו/או מימוש התקנון ו/או למבצעים קשורים עליהם תחליט החברה מעת לעת.
9.6. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים, כי המידע המצוי בידיה לרבות פרטים ומידע שמסר המשתתף בעת הרשמתו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים והם אינם אחראים כלפי משתתף בפעילות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או בלתי חוקית למאגרי עורכת הפעילות ו/א ומי מטעמה ו/או מפעולה בזדון שנעשית על ידי צד שלישי ללא ידיעת ו/או ללא הרשאת עורכת הפעילות והמשתתף ו/או מי מטעמו מנועים מכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
10. שונות
10.1. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדי עורכת הפעילות ועובדי חברות אחרות מקבוצת ניאופרם ו/או על עובדי משרד הפרסום ועל בני משפחותיהם של מי מרשימה זו.
10.2. התקנון יימצא במשרדי עורכת הפעילות (בתיאום מראש) ובדף המבצע.
10.3. ככל והוראה מהוראות תקנון זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.
10.4. תקנון זה יגבר על כל הסכם אחר בין החברה לבין כל משתתף בנוגע לעניינים המפורטים בו.
10.5. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה ומן הפעילות. על הוראות תקנון זה ועל הפעילות יחול הדין הישראלי בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו.
*************************************************


נספח א'
אני החתום מטה, ________________ ת.ז. _____________, מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן:
כי במסגרת פעילות " בייביסיטר- ניו בורן – חיתולים לחצי שנה מתנה 2024" של חברת ניאושופ שיווק והפצה בע"מ, ח.פ. 514918333 ("עורכת הפעילות") למותג בייביסיטר זכיתי בפרס, כמפורט בתקנון.
אני מאשר שאני מעל גיל 18.
קראתי את התקנון בעיון ובדקדקנות והתקנון ברור לי ואני מסכים/מה לכל תנאיו.
אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורכת הפעילות ומי מטעמה בקשר לזכייתי ו/או הנובעות או הקשורות לזכייתי, לרבות טענות כנגד הפרס ו/או איכותו ו/או שוויו.
הנני מצהיר/ה כי אינני עובד/ת של עורכת הפעילות או של אחת החברות של קבוצת ניאופרם אליו משתייכת עורכת הפעילות ואיני בן משפחה קרוב של עובד המשתייך לאחת החברות הללו.
שם הזוכה (פרטי + משפחה) : ________________________
מספר ת.ז. :___________________
כתובת מגוריי: _________________________
טלפון:____________________ טלפון נייד:_________________
תאריך:___________________ חתימת הזוכה:______________
מצ"ב צילום ת.ז. הזוכה בהתאם להצהרתי במהלך ההרשמה.