הסל שלך

הסל שלך ריק

מבוא

ניאושופ שיווק והפצה בע"מ, ח.פ. 514918333 ("החברה" או "עורכת הפעילות" והכל לפי סעיף ההגדרות ולפי הקשר) תערוך מבצע למשתמשי פלטפורמת אינסטגרם והפייסבוק, אשר במסגרתו יחולק במהלך תקופת המבצע, אשר יפורסם בדף המבצע, פרס ל-5 מבין המשתתפים אשר יגיבו לפוסט הפעילות הייעודי ("פוסט הפעילות"), מה טיפ הקסם שלהם/ן לשמירה על ניקיון עם הבייבי ("התגובה"), יעקבו אחר דף המבצע, והכל בכפוף ובהתאם לתקנון ולכללים המפורטים להלן.
ההשתתפות במבצע מהווה אישור מצד המשתתף כי הוא קרא את תנאי תקנון זה, מסכים לעמוד בתנאי תקנון זה על כל חלקיו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי החברה ומאשר כי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את עובדיהם ו/או נציגיהם מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הפעילות ו/או כל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות הנגרמת עקב הפעילות ו/או שימוש במוצר כלשהו ו/או הפרס ו/או השתתפותו במבצע.

1. הגדרות
בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצדם:
"ניאושופ שיווק והפצה בע"מ" או "עורכת הפעילות" או "החברה"
ניאושופ שיווק והפצה בע"מ, ח.פ. 514918333, מרחוב השילוח 6, פתח תקווה 4951439, ישראל

"המבצע" או "הפעילות" פעילות למשתמשי אינסטגרם ופייסבוק, אשר במסגרתו יחולק במהלך תקופת המבצע פרס ל-5 מבין המשתתפים אשר יגיבו לפוסט הפעילות הייעודי, אשר יפורסם בדף המבצע, ויכתבו את טיפ הקסם לשמירה על ניקיון עם הבייבי ("התגובה"), יעקבו אחר דף המבצע, והכל בכפוף ובהתאם לתקנון ולכללים המפורטים להלן.

"המשתתף" או "גולש"
אדם, למעט תאגיד, שהנו תושב או אזרח ישראל, או בעל היתר שהייה חוקית בישראל, מגיל 18 ומעלה, העומד בכל ומלוא תנאי תקנון המבצע.
החברה רשאית לפסול כל משתתף אשר ביצע הרשמה יותר מפעם אחת ו/או בשם אדם אחר ו/או בשם אדם אחר אך עם פרט מידע אחר זהה ו/או עם פרטים חסרים ו/או מטעים.

"דף המבצע" עמוד האינסטגרם babysitter.israel , עמוד הפייסבוק https://www.facebook.com/BabySitter.Israel/ וכן אתר האינטרנט של המבצע, שכתובתו: https://www.instagram.com/babysitter.israel/
אתר או "מיניסייט" זה ינוהל ע"י עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה עבור המבצע, ובאמצעותו ניתן במהלך תקופת המבצע (כהגדרת מונח זה להלן), להשתתף במבצע.


"תקופת הפעילות" או "תקופת המבצע"
המבצע יתבצע החל ביום 03.07.2023 משעת העלאת הפעילות לדף המבצע ועד מועד 07.07.2023 בשעה: 13:00 ו/או גמר המלאי, והכל בכפוף לתקנון זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל ו/או להשהות ו/או להפסיק ו/או לשנות את מועדי הפעילות, לרבות הזכות להפסיק את הפעילות טרם המועד הסופי שנקבע או להאריך את תקופת הפעילות. כמו כן, שומרת החברה לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות, מכל סיבה שהיא. החברה רשאית בכל עת, להודיע על שינוי או הפסקה כאמור, שתפורסם על ידי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בדף המבצע ו/או בכל מדיה בה פורסם לציבור מידע אודות הפעילות, והחברה /או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יחויבו בכל חובה שהיא בגין החלטתם כאמור.

"הפרס" מארז כביסה של המוצרים הבאים של פרסיל: בקבוק פרסיל בייבי 2.5 ליטר, בקבוק פרסיל ג'ל 2.5 ליטר יוניברסל, חבילת פרסיל דיסקס בייבי, חבילת פרסיל דיסקס היגייני, קולור קאצ'ר 10 יחידות, קולור קאצ'ר לבן, מרכך מרוכז בייבי וכן 9 חבילות חיתולי בייביסיטר. הרכב הפרס מותנה בזמינות המלאי בחברה ו/או מי מטעמה. הפרס ישלח לזוכים במשלוח יחיד שיבוצע על ידי חברת פרסיל ו/או מי מטעמה. לחברה שמורה הזכות, בכל עת, לפי שיקול דעתה, לגרוע, להחליף ו/או לשנות את פרס התחרות, בחלקו או בשלמותו, ולהציע במקומו פרס חלופי שהינו, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה בתחרות לא תהיה כל טענה בעניין זה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה.

"התקנון" או
"תקנון המבצע" תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן. הוראות תקנון זה יהיו ניתנות לעדכון בכל עת במהלך תקופת המבצע ולאחריה על ידי החברה ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המעודכן ביותר כפי שמצוי במשרדי החברה
2. כללי
2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות בדף המבצע ו/או בכל דרך אחרת, למעט הודעה מטעם עורכת הפעילות בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
2.2. תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך המבצע יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין לעיון וקריאה דרך דף המבצע. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן ביותר שפורסם כאמור, והמשתתף ו/או אדם אחר מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה בנושא אף אם הסתמך על נוסח קודם.
2.3. לא ניתן לערער על כל עניין הנוגע למבצע, וקביעת עורכת הפעילות בכל עניין הקשור במבצע תהא סופית, מוחלטת, בלתי ניתנת לערעור ולא יבוא אחריה דבר.
2.4. השימוש בתקנון זה בלשון זכר הינו לצורכי נוחיות בלבד, ואולם מובהר כי האמור בו מתייחס במידה שווה הן לנשים והן לגברים. השימוש בלשון יחיד מתייחס לרבים וכן ההיפך, לפי העניין.
2.5. כותרות הסעיפים הינן לצורכי נוחיות לבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
3. ההשתתפות במבצע
3.1. על כל משתתף לקרוא בעיון את תקנון זה, אשר בהשתתפותו בפעילות והירשמותו הוא מאשר כי קרא בו וכי הוא מסכים לכל תנאיו, כי גילו 18 שנים ומעלה, וכן כי הוא מאשר לעורכת הפעילות לעשות שימוש בפרטים ובמידע שימסור במסגרת הפעילות ככל שיהיה צורך בכך, והכל בהתאם לאמור בתקנון זה. ההשתתפות בפעילות מהווה אישור מצד המשתתף (כהגדרתו לעיל) כי הוא מסכים לאמור בתנאי תקנון זה על כל חלקיו, מקבל עליו באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
3.2. אופן השתתפות בפעילות תעשה באופן הבא: משתמש הנכלל בהגדרה של "משתתף" המעוניין להשתתף בפעילות במהלך תקופת הפעילות, יגיב ויענה את תשובתו לשאלה שבפוסט הפעילות הייעודי אשר יפורסם בדף המבצע (אינסטגרם / פייסבוק), "מהו טיפ הקסם לשמירה על ניקיון עם הבייבי", יעקוב אחר דף המבצע, והכל כפי שיפורט בדף המבצע. ביצוע חלק או כלל מן הפעולות כאמור כמוה כאישור תנאי הפעילות בכפוף לתקנון.
4. זכיה בפרס
4.1. במסגרת מבצע זה יזכו 5 הזוכים הראשונים מבין המשתתפים, אשר ביצעו את הפעולות האמורות בסעיף ‏3.2 לעיל ונבחרו במקומות הראשונים לפי תנאי התקנון והתחרות. יובהר כי התגובות הזוכות תיבחרנה לפי קריטריונים שונים לשיקול דעת עורכת הפעילות, לרבות קישור למותג, הומור, יצירתיות ומקוריות.
4.2. בתום תקופת המבצע, תודיע החברה לזוכים על זכייתם בפרס באמצעות עמוד האינסטגרם / פייסבוק של כל אחד מן הזוכים והזוכים יתבקשו ליצור קשר להעברת הפרטים הנדרשים לרבות פרטי הזוכה, כתובת, מידות החיתולים, טלפון וכתובת מייל. יובהר כי בהשתתפותו במבצע, מסכים המשתתף לקבלת הודעה כאמור.
4.3. כמו כן, הזוכה הרלוונטי יתבקש למסור פרטי התקשרות עמו לא יאוחר מ-7 ימי עסקים – לרבות כתובת דואר אלקטרוני, ועורכת הפעילות ו/או חברת פרסיל ו/או מי מטעמם יצרו קשר עם הזוכים לקבלת פרטים נוספים ופרטים אלו יימסרו לנציגת ספק הפרס (חברת פרסיל או מי מטעמה) לשם ביצוע אספקת הפרס לזוכה במשלוח יחיד שישלח אליו לכתובתו על ידי ובאחריות חברת פרסיל או מי מטעמה. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה או מי מטעמה בנוגע אספקת הפרס.
4.4. זוכה שלא יצור קשר כאמור תוך 7 ימי עסקים מהמועד בו ניתנה לו הודעה על זכייתו יאבד את זכייתו ולא תהיה לו טענה כלשהי כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ולחברה תעמוד הזכות לבחור זוכה חלופי במקומו או לבטל מתן הפרס. תיעוד אצל עורכת הפעילות לגבי מתן הודעות / שיחות למשתתף תהווה ראייה מכרעת בכל הקשור והנוגע לנושא ולא תישמע מצד משתתף ו/או כל אדם אחר כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר עם המבצע.
4.5. קבלת הפרס: לאחר שיאומתו פרטי הזוכה, מילוי נספח א' כנדרש ובדיקת התאמה לתקנון זה, הזוכה יקבל את הפרס במשלוח לכתובתו.
4.6. ככל שזוכה נפסל בגין אי עמידתו בתנאי תקנון זה ו/או קיים חשד כי מועמדותו לזכייה הושגה בדרכים שאינן כשרות, לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או כי אינו מעוניין לקבל את הפרס ו/או לא המציא טופס הצהרת הזוכה המצורפת כנספח א', כאמור לעיל, חתומה על ידו ו/או במידה וזוכה לא אותר ו/או נפסל ו/או בוטלה זכות השתתפותו בפעילות ו/או לא יצר קשר עם עורכת הפעילות לאחר שניתנה לו הודעה בדבר זכייתו, כאמור לעיל, ו/או מכל סיבה אחרת – לא יהיו לזוכה כל טענות בנושא.
4.7. במידה והזוכה יודיע לחברה בכל עת כי לא יוכל לממש את הפרס ו/או לקבלו או באם החברה עשתה ניסיונות לקבל מענה מהזוכה או לאתר את הזוכה לפי הפרטים שהזין באתר ללא הצלחה, תהא החברה רשאית להעביר את הפרס לבא אחריו.

4.8. מובהר, כי מועמד לזכייה בפרס שנפסל ו/או לא קיבל את הפרס מהסיבות שפורטו לעיל, לא יהיה זכאי לכל פיצוי שהוא ולא תעמוד לו בגין כך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
4.9. משתתף שימסור פרטים שגויים ו/או חסרים לאורם לא ניתן יהיה לספק לו את הפרס, לרבות כתובת דוא"ל או כתובת מגורים ו/או מספר טלפון ליצירת קשר לא יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות ולא יהיה זכאי לקבלת הפרס גם אם ישלים את הפרטים לאחר שחלף מועד המבצע.
4.10. הפרס אינו ניתן לזיכוי ולא יחולו לגביו הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. הפרס אינו ניתן להחלפה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכה לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל מתנה ו/או מוצר אחר, והמשתתף לא יוכל להעלות טענה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כי סוג המתנה אינו מתאים לצרכיו ו/או למינו ו/או בשל כל סיבה אחרת.
5. חתימת הזוכה על הצהרה
5.1. לבקשת עורכת הפעילות, זוכה יחתום לפי דרישת עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה על טופס המצורף כנספח א' לתקנון זה. יודגש, כי ככל שהמועמד לזכייה בפרס יסרב לחתום על הצהרת הזוכה מכל סיבה שהיא ו/או לא יעביר את ההצהרה כשהיא חתומה על ידו תוך 3 ימי עסקים מהמועד בו השיב להודעת עורכת הפעילות ובכל מקרה לא יאוחר מ7 ימי עסקים מהמועד בו נוצר עימו קשר ו/או מהמועד בו נשלחה לו הודעה בדבר זכייתו, ייפסל ולא יהיה זכאי עוד לקבל את הפרס וגם לא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כך.
5.2. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור להרשמה ו/או לתוצאות הפעילות ו/או לכל פעולה שהיא במסגרת הפעילות, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר עם הפעילות.
6. ויתור ופטור מאחריות
6.1. למען הסר ספק מודגש בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים על טיב ו/או איכות ו/או עמידה בהוראות הדין של הפרס ו/או כל אחריות שחלה על יצרן או משווק הפרס ו/או אי הצלחה של משתתף בפעילות להשתתף בפעילות בנסיבות בהם אותו משתתף בפעילות נחסם לשירותים (ו/או חלקם), בידיעתו או שלא בידיעתו, ו/או בכל מקרה של תקלה טכנית אשר תמנע מן המשתתף בפעילות השתתפות כאמור ואינה אחראית בשום אופן על השלמת הפעולות באתרים הנבחרים. כמו כן, החברה בשום אופן לא תהיה אחראית לשום תקלה ו/או פגם ו/או כל דבר אחר אשר נמצא בשליטת פלטפורמת אינסטגרם, פייסבוק ו/או שאינו נמצא בשליטת עורכת הפעילות, והמשתתף פוטר בזאת את החברה מכל אחריות כאמור.
6.2. ניהול המבצע נעשה באמצעות אמצעי ותוכנות מחשב (להלן: "המערכות"), שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. למען הסר ספק, החברה ו/או מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות בניהול המבצע והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכות ו/או מרשת האינטרנט ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכוח עליון כדוגמת שביתות, מלחמות, פיגועי טרור, פגעי מזג אוויר וכל סיבה אחרת שאיננה בהשפעת החברה ו/או תחת שליטת החברה, ולמשתתף בפעילות לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל, לרבות המבצע, תוצאותיו וכל הקשור בו.
6.3. במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של המבצע לחברה תהיה שיקול דעת מלא להחליט האם ברצונה לבטל או לשנות או לקצר או להאריך או לבצע כל פעולה בקשר לפעילות.
6.4. כל הזכויות בקשר עם הפעילות ו/או בהתייחס למותגי החברות הנמנות עם 'קבוצת ניאופרם', לרבות כל זכות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וכו' בקשר עם המבצע תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה.
6.5. בהשתתפותו, מצהיר המשתתף במבצע באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי, כי הוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל נזק ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין עם הפעילות ו/או שימוש בפרס ו/או תביעות צד שלישי בנוגע להפרת קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים (לרבות, אך לא רק, דרך קביעתה וכן שימוש במוצר מסוים ו/או מותג של החברה ו/או בקשר לתוכן המועלה על ידי המשתתף), וכי אין ולא תהיה לו ולכל הבא מטעמו, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה, מנהליה, עובדיה, ספקיה ומי מטעמה בקשר עם המבצע.
6.6. השתתפות במבצע, על כל שלביו, תהא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות, מכוח כל עילה משפטית שהיא, לכל נזק, אובדן, פגיעה, הפרה הפסד והוצאה, ישירים או עקיפים, מכל מין וסוג שהוא שייגרם למי ממשתתפי המבצע ו/או לצד ג' כלשהו, במישרין או בעקיפין, לרבות, אך לא רק, נזקים מחמת תאונות, מחלות, פציעות, גניבות, אובדן של כל נכס, עוגמת נפש ו/או לכל החלטה ופעולה אשר יקבל ו/או יעשה המשתתף בקשר עם השתתפותו במבצע וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתתף בלבד.
6.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב המשתתף/ים כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), תאונה אווירית, שביתה, עיצומים, פיגועים, אסונות טבע וכל מקרה אחר שאיננו בשליטת החברה, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
6.8. אין באמור בפרסומיה של החברה באינטרנט ו/או בכל אמצעי פרסום ו/או מדיה אחרים העומדים לרשותה, כדי ללמד ו/או להקנות למשתתפים במבצע ו/או למי מטעמם כל זכות ו/או טענה כלפי החברה בעניין טעות ו/או הטעיה ו/או הצגת מצגים, ואין בהם כדי להקנות למשתתפים בפעילות ו/או למי מטעמם כל זכות שיפוי ו/או פיצוי ובהסכמה לתקנון זה המשתתפים ו/או כל אדם אחר מוותרים על כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
6.9. מבלי לגרוע מכללית האמור לעיל, משתתף מתחייב שלא להעלות ו/או לפרסם בכל דרך ו/או לא יגיב בתגובות דף המבצע תוכן ו/או מידע המכיל תכנים פרובוקטיביים, בלתי נאותים, פוגעניים, טורדניים, עוינים, מעליבים, אלימים, גזעניים, מבזים או מידע המהווה פגיעה בפרטיותו של אדם, תוכן המפר זכויות קניין רוחני של צד ג', מידע שקרי, מידע בעל אופי בלתי חוקי ו/או מידע בעל כל תוכן בלתי ראוי אחר ו\או מידע הפוגע בצד ג'.
6.10. בכל מקרה בו תחשוד עורכת הפעילות כי משתתף מסוים פועל ו/או פעל שלא על פי כללי המבצע, לרבות (אך מבלי למעט) ברמאות, תחבולה, פריצה, אמצעים או דרכים שאינם כשרים לדעת עורכת הפעילות, היא תהא רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול את המשתתף ולהסיר את תגובתו, ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגדה ו/או כנגד מי מטעמה בקשר לכך.

7. פרסום ושימוש בנתונים
החברה תהיה רשאית, אך לא חייבת, לעשות כל שימוש שהוא בנתונים ובכל הפרטים האחרים הקשורים בפעילות (להלן בסעיף זה – "הנתונים"), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות אך לא רק, פרסומם בעמוד של בייביסיטר ובכל אמצעי תקשורת שהם. עצם ההשתתפות לפעילות מהווה הסכמת המשתתפים, כי ניתן יהיה, על פי שקול דעתה הבלעדי של החברה, להשתמש בנתונים כאמור ולפרסמם ללא הגבלת זמן, לכל צורך, לרבות לצרכי פרסום ו/או שיווק ו/או יחסי ציבור, ולרבות אך לא רק בקשר לחברה ו/או חברות נוספות המנויות בקבוצת ניאופרם ו/או לפעילות או לפעילויות הבאות וזאת מבלי שהמשתתף יהיה זכאי לכל תמורה, תמלוגים ו/או זכות אחרת כלשהי, ולמשתתפים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה. לא יהיה בכל פעולה על פי סעיף זה לעיל כדי להוות פגיעה בפרטיות.

8. דף המבצע
8.1. כל משתמש באשר הוא (לעניין תקנון זה, "משתמש" הוא כל אדם אשר נכנס לדף המבצע בכל צורה שהיא) שנכנס לדף המבצע מתחייב ומקבל על עצמו את תנאי השימוש בדף המבצע לרבות:
8.1.1. להשתמש בדף המבצע בצורה סבירה, בדרך מקובלת ובתום לב.
8.1.2. לפעול בהתאם להוראות התקנון זה ו/או הוראות החברה, ובכפוף לכל דין, ומודע לכך שעצם כניסתו לדף המבצע מהווה הסכמה מלאה לאמור בתקנון זה, ולכל תקנון אחר החל על דף המבצע.
8.1.3. באופן בלתי חוזר שלא לעשות כל שימוש מכל מין וסוג שהוא ללא הסכמה בכתב ומראש מהחברה, במידע המצוי בדף המבצע ובתכניו, לרבות אך לא רק: העתקה קבועה, העתקה ארעית, פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, צילום, העמדה לרשות הציבור, שימוש מסחרי (בין בתמורה ובין ללא תמורה) ו/או למטרות רווח ו/או שימוש שיש בו פגיעה מכל סוג בזכויות החברה ו/או מי מטעמה על פי תקנון זה ועל פי כל דין.
8.1.4. כי הוא מודע לכך שדף המבצע כפוף להגבלות קניין רוחני ולזכויות יוצרים ומתחייב שלא להפר את זכויות הקניין של החברה ו/או מי מטעמה.
8.1.5. שלא להשתמש במידע המפורסם בדף המבצע לצורך הצגתו במדיה כלשהי ו/או ברשת האינטרנט, ללא הסכמה בכתב ומראש מאת החברה.
8.1.6. כי הפרת אי אילו מהוראות התקנון יזכו את החברה בפיצויים בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף שנגרם לחברה כתוצאה מפעילות ו/או התנהגות המשתמש הנוגדת את הוראות התקנון וכל דין.
8.1.7. כי הוא מודע ומסכים לכך שחרף העובדה שהחברה פועלת ונוקטת בכל המאמצים הסבירים בכדי להציג הדף המבצע או דרכו מידע מדויק ו/או עכשווי ו/או מהימן ככל הניתן, החברה אינה ולא תהיה אחראית לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע בדף המבצע, והסתמכות על כל תוכן המוצג בדף הנחיתה או דרכו הינה באחריותו המלאה ואין ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה.
8.1.8. כי השימוש שיעשה בדף המבצע ובתכניו הינן למטרות פרטיות ואישיות בלבד ובהתאם לאמור בתקנון זה, בדף מדיניות הפרטיות המופיע בדף המבצע ובכפוף לכל דין.
8.1.9. כל פעולה ו/או החלטה ו/או הסתמכות שנעשית על-ידי המשתמש כתוצאה משימושו בדף הנחיתה ו/או בהתבסס על תכניו נעשית לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש ובאחריותו הבלעדית בלבד ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בשל כך ובכל אופן החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים בקשר למידע המוצג ו/או פורט באתר.
9. הצהרות והתחייבויות המשתתף
מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מצהיר ומתחייב, כי:
9.1. כל הפרטים שמסר במסגרת השתתפותו בפעילות הינם נכונים ומדויקים.
9.2. קביעת הזוכה בפרס הינה בהתאם לממצאי מערכות עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה והיא תהא סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור. רישומים ו/או תיעודים אצל עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ובמערכותיהם יהוו ראייה מכרעת לגבי כל מידע ו/או נתון הקשורים לפעילות זו והוא מוותר על כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל.
9.3. יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין של המשתתף ולרבות בשל הפרת תקנון זה.
10. הגנה על פרטיות והסכמה לקבלת חומרי דיוור
10.1. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים שאינן חברות בקבוצת ניאופרם, את פרטיו האישיים של משתתף בפעילות, אלא במקרים המפורטים להלן:
10.1.1. לגופים וצדדים שפרטי המשתתף נדרשים לשם קיום עריכת המבצע ו/או מתן הפרס, כגון: חברות קשורות בקבוצת ניאופרם ו/או בנקים ו/או דואר ישראל ו/או שליחים וכיו"ב רשויות מוסמכות.
10.1.2. במקרה של הפרת תנאי התקנון, כפי שיידרש לצורך שמירה על זכויותיה של החברה.
10.1.3. ככל ויינתן צו על ידי רשות מוסמכת המורה לחברה לעשות כן.
10.1.4. בכל מקרה שלדעת החברה חשיפת המידע דרושה, לצורך מניעת נזק לגוף או לרכוש המשתתפים ו/או צד שלישי.
10.1.5. להעביר את פרטי המידע לכל אחת מחברות קבוצת ניאופרם למשלוח חומרי דיוור למוצרי קבוצת ניאופרם.
10.1.6. לחברות אחרות לשם עיבוד נתונים אגרגטיביים לשיפור יעילות השיווק והמכירה.
10.1.7. בכל מקרה שהעברת המידע נדרש לצורך השלמת הפעילות בהתאם לתקנון ולרבות מתן הודעות למשתתף הקשורות למבצע ו/או מתן המתנה ו/או מימוש התקנון ו/או למבצעים קשורים עליהם תחליט החברה מעת לעת.
10.2. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינם מתחייבים, כי המידע המצוי בידיה לרבות פרטים ומידע שמסר המשתתף בעת הרשמתו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים והם אינם אחראים כלפי משתתף בפעילות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו כתוצאה מגישה ו/או חדירה בלתי מורשית ו/או בלתי חוקית למאגרי עורכת הפעילות ו/א ומי מטעמה ו/או מפעולה בזדון שנעשית על ידי צד שלישי ללא ידיעת ו/או ללא הרשאת עורכת הפעילות והמשתתף ו/או מי מטעמו מנועים מכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
11. שונות
11.1. התקנון יימצא במשרדי עורכת הפעילות ובדף המבצע. ניתן לעיין בתקנון זה בתיאום מראש. תקנון זה יגבר על כל הסכם אחר בין החברה לבין כל משתתף בנוגע לעניינים המפורטים בו.
11.2. ככל והוראה מהוראות תקנון זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.
11.3. החברה רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר את המבצע כולו או חלקו ו/או לשנות, להוסיף, לבטל את תנאי המבצע ו/או תנאי תקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש. למשתתף לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי החברה ו/או ספק הפרס ו/או מי מטעמם, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין נזקים ו/או תקלות שיגרמו לו, בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.
11.4. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל הקשור והנובע מתקנון זה ומן הפעילות. על הוראות תקנון זה ועל הפעילות יחול הדין הישראלי בלבד, ללא כללי ברירת הדין שבו.
*************************************************
נספח א'
אני החתום מטה, ________________ ת.ז. _____________, מצהיר/ה ומאשר/ת בזאת כדלקמן:
כי במסגרת פעילות "מהו טיפ הקסם לשמירה על ניקיון עם הבייבי " של חברת ניאושופ שיווק והפצה בע"מ, ח.פ. 514918333 ("עורכת הפעילות") זכיתי בפרס, כמפורט בתקנון.
אני מאשר שכבר מלאו לי 18 שנה.
קראתי את התקנון בעיון ובדקדקנות והתקנון ברור לי ואני מסכים/מה לכל תנאיו.
אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי עורכת הפעילות ו/או ספקית הפרס ו/או מי מטעמם בקשר לזכייתי ו/או הנובעות או הקשורות לזכייתי, לרבות טענות כנגד הפרס ו/או איכותו ו/או שוויו.
שם הזוכה (פרטי + משפחה) : ________________________
מספר ת.ז. :___________________
כתובת מגוריי: _________________________
טלפון:____________________ טלפון נייד:_________________
תאריך:___________________ חתימת הזוכה:______________
מצ"ב צילום ת.ז. הזוכה בהתאם להצהרתי במהלך ההרשמה.